2013-07-08

Ferguson, Eurabia och liberalismens fall

Ferguson, Eurabia och liberalismens fall

Som ett resultat av vänsterns vilsenhet, socialdemokratins suspension av sig själv och liberalismens kris breder värdekonservatismen ut sig

Charles de Steuben, Bataille de Poitiers, en octobre 732 (1837). Bild: Wikimedia Commons.


Den samtida föreställningen om Eurabia uppträder ofta i två olika varianter eller som en kombination av båda. Dels som en renodlad konspirationsteori kring existensen av en hemlig överenskommelse mellan arabländerna och västvärlden om ett utbyte av olja mot migration av människor, kultur, seder och religion i spåren av oljekrisen under 1970-talet, dels som en mer generell föreställning om en pågående islamisering av Europa. En påstådd islamisering som Eurabiatankens förfäktare menar sker i form av en ”demografisk bomb” bestående av höga födelsetal hos den muslimska populationen och en stor invandring av muslimer.

I måndags deltog Niall Ferguson i ett seminarium, ”Can west recover it’s competitievness?”, i Almedalen arrangerat av Svenskt Näringsliv. Ferguson, som innehar en professur i historia vid Harvard, presenterade i samband med detta sin tes om sex stycken ”killer apps” som han menar historiskt ligger till grund för det västerländska välståndet och för vilka hans idé om Väst och Europa spelar en avgörande roll.

I en text från 2004 publicerad i New York Times, ”The Way We Live Now: 4–4–04; Eurabia?”, avslutar Fergusson sitt resonemang med följande bekännelse: ”When I first glimpsed a model of that minaret, I confess, the phrase that sprang to mind was indeed ’decline and fall’”. Den minaret han syftar på är en del av en kompletterande byggnad till Centrum för Islamska Studier vid Oxford.

Med denna formulering återknyter Ferguson till artikelns början där han refererar den kontrafaktiska fråga Oxfordprofessorn Edward Gibbons ställer i Decline and Fall of the Roman Empire (1782): ”If the French had failed to defeat an invading Muslim army at the Battle of Poitiers in A.D. 732, would all of Western Europe have succumbed to Islam?” I sin historieskrivning över Europas motstånd mot ett hotande Islam åberopar Ferguson också utdrivandet av de muslimska styrkorna från Spanien 1492 och motståndet mot de Osmanska styrkornas belägring av Wien 1683. Vore det inte för detta försvar av Europa, menar Ferguson genom att återigen låna en formulering från Gibbons, ”the interpretation of the Koran would now be taught in the schools of Oxford, and her pulpits might demonstrate to a circumcised people the sanctity and truth of the revelation of Mahomet.”

"Att den liberale chefredaktören för Sveriges största dagstidning ogenerat, och utan invändningar, i en ledare över Almedalen kan lyfta fram värdekonservativa historiker som Ferguson i en kritik av en moderat statsminister är om något ett tecken på liberalismens kris och fall."

Huvudresonemanget i Fergusons text, som alltså formuleras mot bakgrund av föreställningen om ett muslimskt hot mot Europa, ser ut som följer: givet den demografiska situationen och utvecklingen i Europa kommer dagens nyfödda européer antingen att behöva spendera sina arbetsliv med att betala 75% skatt eller att behöva överge pension och ”fri” sjukvård. Som alternativ (eller i tillägg) till detta kommer européerna att behöva ”tolerera” en ökad legal invandring.

Två frågor infinner sig: dels varifrån Ferguson tänker sig att denna invandring skall komma, dels om hans uppsåt verkligen är att försvara den hotade välfärdsstaten? Svaret på den första frågan ger Ferguson själv:

But where will the new immigrants come from? It seems very likely that a high proportion will come from neighboring countries, and Europe’s fastest-growing neighbors today are predominantly if not wholly Muslim. A youthful Muslim society to the south and east of the Mediterranean is poised to colonize — the term is not too strong — a senescent Europe

Kan man efter formuleringar om muslimska samhällen söder om Medelhavet som är beredda att kolonialisera Europa, och genom användningen av en retorik vi känner igen från såväl Kent Ekeroth som Geert Wilders,1 förstå Ferguson på annat sätt än att han menar att den muslimska invandringen utgör ett hot? Rimligen inte.

Det finns också andra skäl att tro att han ser invandring från muslimska länder som ett hot snarare än en möjlighet. I en intervju med Paulina Neuding gjord i samband med Fergusons besök i Almedalen deklarerar han tydligt hur han ser också välfärdssamhället som ett hot mot det västerländska välståndet, en intervju i vilken han även — med direkt referens till Max Weber — lyfter den protestantiska arbetsmoralen som ärvs in i kapitalismen som en förklaring till samma välstånd. Lägg detta till hans EU-kritik, hans val att lämna det Europa han menar är bortom räddning för USA, och fram tornar bilden av en idévärld i vilken Europa inte är att förstå från en politisk, eller ens ekonomisk, utan snarare andlig horisont. Europa är för Ferguson liktydig med begreppets historiska uppkomst, som det som betecknar den ”civiliserade och utvecklade delen av världen, i motsats till det muslimska, barbariska Asien” och därigenom utgör ”ett samlande begrepp för en kristen och kulturell gemenskap”.2

Som ett resultat av vänsterns vilsenhet, socialdemokratins suspension av sig själv och liberalismens kris breder värdekonservatismen ut sig. I spåren av denna utbredning, och den liberala apolegetiska hållningen till islamofoba och rasistiska utsagor som vi främst har kunnat följa på kulturens fält, följer ett politiskt klimat som normaliserar och legitimerar Sverigedemokrater, accepterar nazister i sin omedelbara närhet och låter islamofoba föreställningar stå oemotsagda så länge de förkläds till ekonomiska resonemang. Resonemang som de senaste decenniernas nyliberala agenda har lyckats skilja från sitt politiska innehåll.

Att den liberale chefredaktören för Sveriges största dagstidning ogenerat, och utan invändningar, i en ledare över Almedalen kan lyfta fram värdekonservativa historiker som Ferguson i en kritik av en moderat statsminister är om något ett tecken på liberalismens kris och fall. 3


  1. ”The first Islamic invasion of Europe was stopped at [the battle of] Poitiers in 732. The second was halted at the gates of Vienna in 1683. Now we have to stop the current stealth invasion”. Citatet är hämtat från “Why Fears Of A Muslim Takeover Are All Wrong” (i Newsweek via The Daily Best). 

  2. Det finns också anledning till vaksamhet för hur talet om “Europeiska värden” har börjat höras från annat än värdekonservativt håll och hur vi skall förstå detta. Jag tänker här på Slavoj Žižeks tal om dessa värden under en föreläsning i Stockholm nyligen. 

  3. Tack till Hjalmar Falk och Mattias Jeschko-Edberg för värdefulla kommentarer och synpunkter.